Daily Archives: 24/12/2015

Quy chế quản trị nội bộ Công ty

1. Quy chế bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc. 2. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. 3. Quy chế tổ chức hoạt động kinh doanh. 4. Quyết định ban hành “Nội quy lao động” của Công ty Cổ phần 715. 5. Quy định quản lý, sử dụng, bảo dưởng, sửa chửa và cho thuê thiết ... Xem thêm »