Daily Archives: 29/12/2015

Quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Số lượng thành viên của Hội đồng quản trị là 05 người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là 05 năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm; thành viên của Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không giới hạn. Tổng số thành viên của ... Xem thêm »