Monthly Archives: Tháng Hai 2016

Thông tin cổ đông

Công ty được cổ phần hoá từ Công ty TNHH một thành viên Quản lý và Sửa chữa Cầu đường 715 nên không có cổ đông sáng lập. Công ty có thể tăng vốn điều lệ khi được Đại hội cổ đông thông qua và phù hợp với các quy định của pháp luật. chair chinese cigarette clothes clothing coffee computer ... Xem thêm »

Thông báo v/v đăng ký lưu ký cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký chứng khoáng Việt Nam

Căn cứ vào Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán sô 08/2016/GCNCP-VSD do Trung tâm Lưu ký chứng khoáng Việt Nam cấp ngày 27/01/2016. Công ty Cổ phần 715 xin thông báo cổ đông về việc đăng ký lưu ký cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký chứng khoáng Việt Nam: ♦ Nội dung chi tiết văn bản thông báo  >>Xem tại đây    ... Xem thêm »