Author Archives: admin

Thông tin cổ đông

Công ty được cổ phần hoá từ Công ty TNHH một thành viên Quản lý và Sửa chữa Cầu đường 715 nên không có cổ đông sáng lập. Công ty có thể tăng vốn điều lệ khi được Đại hội cổ đông thông qua và phù hợp với các quy định của pháp luật. chair chinese cigarette clothes clothing coffee computer ... Xem thêm »