Cơ cấu tổ chức


Chức năng nhiệm vụ:

1. Ban lãnh đạo Công ty

 • Đại hội đồng cổ đông: Đây là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của công ty, bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết hoặc người được cổ đông có quyền biểu quyết ủy quyền.
 • Hội đồng quản trị: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 03 người. Nhiệm kỳ của từng thành viên là không quá 05 năm. Là cơ quan quản lý cao nhất của công ty, được ĐHĐCĐ bầu ra. HĐQT thay mặt công ty để quản lý thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty; quyết định, định hướng, xây dựng kế hoạch trình ĐHĐCĐ; Bổ nhiệm, chỉ đạo Tổng giám đốc; kiến nghị mức chi trả cổ tức trình ĐHĐCĐ…Chủ tịch HĐQT là người đại diện pháp luật của Công ty.
 • Ban kiểm soát: Số lượng Ban kiểm soát 03 người, nhiệm kỳ không quá 03 năm. Là cơ quan trực thuộc ĐHĐCĐ do ĐHĐCĐ bầu ra nhằm giám sát các hoạt động của HĐQT và Tổng giám đốc đúng theo Điều lệ, các nghị quyết của ĐHĐCĐ và pháp luật hiện hành; BKS xem xét kiểm tra tính hợp lý các sổ sách kế toán, các báo cáo hoạt động kinh doanh của Công ty…
 • Ban Tổng Giám Đốc: 01 Tổng giám đốc và 02 Phó tổng giám Đốc. Tổng giám đốc chịu trách nhiệm điều hành mọi hoạt động của công ty.
 • Kế toán trưởng: 01 người

2. Các phòng ban chức năng

Phòng Tài chính Kế toán:

 • Tham mưu cho Chủ tịch HĐQT (trực tiếp phụ trách công tác tài chính), Tổng giám đốc Công ty về chế độ chính sách về tài chính kế toán;
 • Soạn thảo các Quy chế liên quan đến công tác tài chính;
 • Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch về tài chính hàng năm; quản lý, sử dụng tiền vốn có hiệu quả;
 • Phân tích hiệu quả kinh tế trong hoạt động sản xuất, kinh doanh;
 • Giám sát, kiểm tra hoạt động tài chính của công ty, hướng dẫn đơn vị, cá nhân liên quan thực hiện công tác tài chính kế toán đúng quy định.

Phòng Tổ chức hành chính: Tham mưu và giúp Tổng giám đốc quản lý, thực hiện các công tác như sau:

 • Quản trị nhân sự: về tổ chức, về chế độ chính sách của người lao động.
 • Quản trị hành chính: quản lý lưu trữ và công tác văn thư; quản lý và mua sắm tài sản, trang thiết bị làm việc.
 • Tham mưu cho Tổng giám đốc công ty thực hiện công tác tổ chức cán bộ lao động, sắp xếp biên chế bộ máy gián tiếp công ty. Định biên nhân sự tại các đơn vị sản xuất phù hợp với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đã đăng ký;
 • Xây dựng Thỏa ước lao động tập thể và các Quy chế, Nội quy của Công ty;
 • Quản lý hồ sơ người lao động và có quy hoạch đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng nhu cầu nhân lực cho sản xuất kinh doanh;
 • Thừa lệnh Tổng giám đốc Công ty giải quyết các công việc thuộc công tác tổ chức, hành chính quản trị;

Phòng Đầu tư – Xây dựng:

 • Tham mưu cho Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc công ty trực tiếp quản lý thực hiện công tác xây dựng kế hoạch đầu tư tổng hợp dài hạn, kế hoạch hàng năm về sản xuất, kinh doanh; sản xuất, cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích;
 • Triển khai kế hoạch hàng năm cho các đơn vị theo quy chế quản lý kế hoạch đầu tư;
 • Tham mưu Quản lý tình trạng kỹ thuật và chất lượng các công trình cầu đường bộ thuộc phạm vi Công ty quản lý;
 • Tham mưu ký kết các Hợp đồng kinh tế thuộc chức năng quản lý, đầu tư của Công ty;
 • Tham mưu về công tác đấu thầu, thi công công trình;
 • Xây dựng, đề xuất phương án đầu tư, sửa chữa, khôi phục, hoán cải nâng cao tính năng kỹ thuật; phương án quản lý và khai thác phương tiện, thiết bị phục vụ sản xuất của Công ty;
 • Tham mưu về công tác quản lý kỹ thuật, tiến độ, chất lượng thi công công trình; quản lý, mua sắm vật tư, thiết bị phục vụ sản xuất, thi công;
 • Tham mưu công tác quản lý khoa học, công nghệ, sáng kiến cải tiến kỹ thuật.

Phòng Quản lý đường bộ:

 • Tham mưu cho Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc Công ty trực tiếp quản lý thực hiện công tác xây dựng kế hoạch công tác QL&SCTX các công trình cầu đường bộ thuộc phạm vi công ty quản lý; cùng với Phòng TCHC, Phòng TCKT xây dựng định mức lao động tiền lương cơ chế khoán cho các Hạt Quản lý;
 • Tham mưu đề xuất các biện pháp quản lý, kiểm tra, kiểm soát trong công tác quản lý, sửa chữa hệ thống giao thông cầu đường; công tác đảm bảo giao thông phòng chống lụt bão và trật tự an toàn giao thông; công tác bảo vệ an toàn các công trình giao thông đường bộ.
Ngày đăng: 24-10-2015