Điều lệ công ty

Điều lệ công ty cổ phần 715. sửa đổi được thông qua tại Đại hội ĐCĐBT ngày 15/01/2024 (Ngày 16/01/2024)  >> Xem tại đây   new6__e0

♦ Điều lệ Công ty Cổ phần 715 sửa đổi được thông qua tại Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 27/04/2021 (Ngày 28/4/2021)  >> Xem tại đây 

♦ Điều lệ Công ty cổ phần 715  sửa đổi (Ngày 05/08/2017) >> Xem tại đây

♦ Điều lệ Công ty cổ phần 715 (Ngày 27/04/2017) >> Xem tại đây

♦ Ngày 29/04/2016 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã biểu quyết thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần 715. (Ngày 31/05/2016) >> Xem tại đây 

♦ Điều lệ Công ty cổ phần 715 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thành lập tổ chức chính thức vào ngày 17 tháng 01 năm 2015 và đã được sửa đổi, bổ sung, thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường tổ chức vào ngày 17 tháng 07 năm 2015.   >> Xem tại đây

Ngày đăng: 24-10-2015