Báo cáo tài chính

baocaotaichinhCông ty áp dụng chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ tài chính. Ban giám đốc đảm bảo đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu của các Chuẩn mực kế toán và chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc lập Báo cáo tài chính.

 • Giải trình thay đổi lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023 so với năm 2022 (Ngày 26/3/2023)>> Xem tại đây new6__e0
 • Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2023 (Ngày 25/3/2023)>> Xem tại đây new6__e0
 • Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 (Ngày 25/3/2023)>> Xem tại đây new6__e0
 • Báo cáo tài chính riêng cho kỳ kế toán 9 tháng đầu năm 2023 (Ngày 20/10/2023)>> Xem tại đây new6__e0
 • Báo cáo tài chính bán niên kết thúc ngày 30/6/2023 (Ngày 25/7/2023)>> Xem tại đây new6__e0
 • Báo cáo tài chính hợp nhất kết thúc ngày 30/6/2023 (Ngày 25/7/2023) >>Xem tại đây new6__e0
 • Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty mẹ (Ngày 29/3/2023) >> Xem tại đây new6__e0
 • Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 (Ngày 29/3/2023) >> Xem tại đây
 • Báo cáo tài chính riêng 9 tháng năm 2022 (Ngày 20/10/2022) >> Xem tại đây 
 • Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2022 (Ngày 15/8/2022) >> Xem tại đây 
 • Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 6 tháng đầu năm 2022 (Ngày 15/8/2022) >> Xem tại đây 
 • Báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2022 (Ngày 25/4/2022) >> Xem tại đây 
 • Báo cáo tài chính riêng năm 2021 đã được kiểm toán (Ngày 29/3/2022) >> Xem tại đây 
 • Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán (Ngày 29/3/2022) >> Xem tại đây 
 • Báo cáo tài chính 9 tháng năm 2021 (Ngày 02/12/2021) >> Xem tại đây 
 • Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm  2021 (Ngày 29/9/2021) >> Xem tại đây  
 • Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm  2021 (Ngày 24/4/2021) >> Xem tại đây  
 • Báo cáo tài chính riêng quý 1 năm  2021 (Ngày 22/4/2021) >> Xem tại đây  
 • Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 (Ngày 29/3/2021) >> Xem tại đây  
 • Báo cáo tài chính hợp nhất  năm 2020 kết thúc ngày 31/12/2020 kiểm toán phát hành ngày 25/3/2021 (Ngày 30/3/2021) >> Xem tại đây  
 • Báo cáo tài chính hợp nhất  năm 2020 (Ngày 23/10/2020) >>Xem tại đây  
 • Báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2020 (Ngày 24/07/2020) >>Xem tại đây  
 • Báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2020 (Ngày 24/04/2020) >>Xem tại đây  
 • Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2019 (Ngày 25/03/2020) >>Xem tại đây  
 • Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2019 (Ngày 25/03/2020) >> Xem tại đây  
 • Báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2019 (Ngày 25/10/2019) >> Xem tại đây  
 • Báo cáo tài chính quý III năm 2019 (Ngày 25/10/2019) >> Xem tại đây  
 • Báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2019 (Ngày 25/07/2019) >> Xem tại đây  
 • Báo cáo tài chính quý II năm 2019 (Ngày 25/07/2019) >> Xem tại đây  
 • Báo cáo tài chính hợp nhất cho kỳ báo cáo tài chính kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2019  (Ngày 25/04/2019) >> Xem tại đây
 • Báo cáo tài chính riêng quý I năm 2019  (Ngày 25/04/2019) >> Xem tại đây
 • Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018  (Ngày 26/03/2019) >> Xem tại đây
 • Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018 (Ngày 26/03/2019) >> Xem tại đây
 • Báo cáo tài chính hợp nhất 9 tháng đầu năm 2018 (Ngày 25/10/2018) >> Xem tại đây  
 • Báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2018 (Ngày 23/10/2018) >> Xem tại đây  
 • Báo cáo tài chính riêng 6 tháng đầu năm 2018 (Ngày 24/07/2018) >> Xem tại đây  
 • Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2018 (Ngày 24/07/2018) >> Xem tại đây  
 • Báo cáo tài chính hợp nhất đến ngày 31/03/2018 (Ngày 24/04/2018) >> Xem tại đây  
 • Báo cáo tài chính quý I năm 2018  (Ngày 24/04/2018) >> Xem tại đây  
 • Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 kết thúc ngày 31/12/2017 đã được kiểm toán  (Ngày 30/03/2018) >> Xem tại đây  
 • Báo cáo tài chính riêng năm 2017 kết thúc ngày 31/03/2018 (Ngày 24 /04/2018) >> Xem tại đây  
 • Báo cáo tài chính quý I năm 2018 (Ngày 24/04/2018) >> Xem tại đây  
 • Báo cáo tài chính hợp nhất 9 tháng đầu năm 2017 (Ngày 20/10/2017) >> Xem tại đây
 • Báo cáo tài chính 6 tháng đầu  năm 2017 (Ngày 20/07/2017) >> Xem tại đây  
 • Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2017 (Ngày 20/07/2017) >> Xem tại đây  
 • Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2017 (Ngày 14/04/2017) >> Xem tại đây  
 • Báo cáo tài chính quý 1 năm 2017 (Ngày 10/04/2017) >> Xem tại đây  
 • Văn bản giải trình lợi nhuận sau thuế TNDN hợp nhất năm 2016 (Ngày 20/03/2017)  >> Xem tại đây  
 • Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán ngày 31/12/2016 (Ngày 20/03/2017)  >> Xem tại đây  
 • Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán ngày 31/12/2016 (Ngày 20/03/2017)  >> Xem tại đây  
 • Báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2016 (Ngày 29/10/2016)   >> Xem tại đây  
 • Báo cáo tài chính hợp nhất 9 tháng đầu năm 2016 (Ngày 29/10/2016)  >> Xem tại đây  
 • Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016 (Ngày 26/07/2016) >> Xem tại đây  
 •  Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2016 (Ngày 26/07/2016) >> Xem tại đây  
 • Báo cáo tài chính quý 1 năm 2016 (ngày 26/05/2016) >> Xem tại đây
 • Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán (ngày 01/04/2016) >> Xem tại đây 
 • Báo cáo tài chính đã được kiểm toán (ngày 01/04/2016) >> Xem tại đây 
 • Báo cáo tài chính quý II tháng 7 -2015.  >> Xem tại đây
 • Báo cáo tài chính quý III tháng 10-2015.  >> Xem tại đây

Ngày đăng: 24-10-2015