Quy chế quản trị nội bộ Công ty

1. Quy chế bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc.

2. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

3. Quy chế tổ chức hoạt động kinh doanh.

4. Quyết định ban hành “Nội quy lao động” của Công ty Cổ phần 715.

5. Quy định quản lý, s dụng, bảoởng, sửa chửa và cho th thiết bị xe máy tại Công ty 715.

6. Quy chế sử dụng quỷ Khen thưởng, Phúc lợi tại Công ty 715.

7. Quy chế làm việc, cơ cấu tổ chức và Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn các phòng nghiệp vụ, các đơn vị thuộc Công ty 715.

8. Quy chế Thi đua – Khen thưởng của Công ty 715.

9. Quy chế thực hiện Dân chủ tại Công ty 715.

10. Quy định về an toàn vệ sinh lao động tại Công ty 715.

11. Quy định sử dụng Ô tô con tại Công ty 715.

12. Quy định trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, biệt phái, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm đối với chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc Công ty 715.

13. Quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Công ty 715.

14. Thoả ước lao động tập thể của Công ty 715.

Ngày đăng: 24-12-2015