Quy chế tổ chức hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần 715

1. Mục tiêu hoạt động của Công ty

– Kinh doanh có lãi, bảo toàn và phát triển vốn của cổ đông;

– Tối đa hoá hoạt động của Công ty;

– Phát triển Công ty trở thành doanh nghiệp hàng đầu ở Việt Nam và khu vực trong lĩnh vực quản lý bảo trì cầu đường bộ, xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ.

2. Phạm vi kinh doanh và hoạt động

– Công ty được phép lập kế hoạch và tiến hành tất cả các hoạt động kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và thực hiện các biện pháp thích hợp để đạt được các mục tiêu của Công ty.

– Công ty có thể tiến hành hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực khác mà luật pháp không cấm và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

3. Lĩnh vực kinh doanh của công ty

Ngày đăng: 29-12-2015