Thông báo v/v đăng ký lưu ký cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký chứng khoáng Việt Nam

Căn cứ vào Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán sô 08/2016/GCNCP-VSD do Trung tâm Lưu ký chứng khoáng Việt Nam cấp ngày 27/01/2016. Công ty Cổ phần 715 xin thông báo cổ đông về việc đăng ký lưu ký cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký chứng khoáng Việt Nam:

♦ Nội dung chi tiết văn bản thông báo  >>Xem tại đây new6__e0

 

Ngày đăng: 19-02-2016