Thông tin cổ đông

Công ty được cổ phần hoá từ Công ty TNHH một thành viên Quản lý và Sửa chữa Cầu đường 715 nên không có cổ đông sáng lập. Công ty có thể tăng vốn điều lệ khi được Đại hội cổ đông thông qua và phù hợp với các quy định của pháp luật.

♦ Cơ cấu vốn điều lệ của công ty cổ phần như sau:

codong

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền (Ngày 03/5/2024) >> Xem tại đây new6__e0
Nghị quyết, Bên bản và tài liệu họp sau đại hội đồng cổ đông TN năm 2024 (Ngày 25/4/2024) >> Xem tại đây new6__e0
Báo cáo thường niên năm 2023 (Ngày 16/4/2024) >> Xem tại đây new6__e0
Thông báo mời họp và CBTT tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (Ngày 04/4/2024) >> Xem tại đây new6__e0
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (Ngày 10/3/2024) >> Xem tại đây new6__e0
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 (Ngày 29/01/2024) >> Xem tại đây new6__e0
Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ (Ngày 22/01/2024) >> Xem tại đây new6__e0
Về việc thay đổi giấy đăng ký doanh nghiệp lần thứ 10 (Ngày 18/01/2024) >> Xem tại đây new6__e0
Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (Ngày 15/01/2024) >> Xem tại đây new6__e0
Thông báo mời họp Đại hội cổ đồng bất thường năm 2024 (Ngày 21/12/2023) >> Xem tại đây new6__e0
Nghị Quyết thay đổi nhân sư Công ty cổ phần 715 (Ngày 21/12/2023)  >> Xem tại đây new6__e0
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ (Ngày 20/12/2023)  >> Xem tại đây new6__e0
Nghị Quyết về việc triệu tập Đại hội cổ đông bất thường năm 2024 Công ty cổ phần 715 (Ngày 11/12/2023)  >> Xem tại đây new6__e0
♦ Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2024 (Ngày 11/12/2023)  >> Xem tại đây new6__e0
♦ NQ của Hội đồng quản trị về việc thống nhất miễn nhiệm chức danh Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần 715 (Ngày 31/10/2023)  >> Xem tại đây new6__e0
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2022 (Ngày 24/4/2023) >> Xem tại đây new6__e0
Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (Ngày 20/4/2023) >> Xem tại đây new6__e0
Báo cáo thường niên năm 2022 (Ngày 13/4/2023) >> Xem tại đây new6__e0
♦ Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (Ngày 29/3/2023) >> Xem tại đây new6__e0
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (Ngày 06/3/2023) >> Xem tại đây new6__e0
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ (Ngày 04/11/2022) >> Xem tại đây 
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền (Ngày 25/4/2022) >> Xem tại đây 
Biên bản họp và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (Ngày 21/4/2022) >> Xem tại đây 
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (Ngày 30/3/2022) >> Xem tại đây 
Báo cáo thường niên năm 2021 >> Xem tại đây
Giải thể Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh – Công ty cổ phần 715 (Ngày 24/3/2022) >> Xem tại đây
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  (Ngày 07/3/2022) >> Xem tại đây 
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 (Ngày 27/01/2022) >> Xem tại đây 
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021 (Ngày 18/7/2021) >> Xem tại đây 
Thông báo xác nhận Danh sách tổng hợp người sở hữu CK nhận cổ tức công ty bằng tiền (Ngày 02/6/2021)          >> Xem tại đây 
Thông báo chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2020 (Ngày 05/5/2021)                       >> Xem tại đây 
Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (Ngày 27/4/2021)         >> Xem tại đây 
Bổ sung tài liệu họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2021 (Ngày 06/4/2021)                        >> Xem tại đây 
Báo cáo thường niên năm 2020 (Ngày 09/4/2021)       >> Xem tại đây
Thông báo mời họp và Công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (Ngày 06/4/2021)       >> Xem tại đây
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (Ngày 05/3/2021) >> Xem tại đây
♦ Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 (Ngày 27/01/2021) >> Xem tại đây
Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền (Ngày 16/6/2020) >> Xem tại đây
♦ Thông báo chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2019 (Ngày 25/5/2020)                         >> Xem tại đây
♦ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần 715. (Ngày 20/5/2020) >> Xem tại đây
Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 (Ngày 20/5/2020)  >> Xem tại đây
Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 (Ngày 20/5/2020)  >> Xem tại đây
Thông báo Bổ sung Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 (Ngày 08/5/2020)                               >> Xem tại đây
♦ Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 (Ngày 08/5/2020)                                 >> Xem tại đây
Công văn xin gia hạn tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 (Ngày 07/04/2020)              >> Xem tại đây
Thông báo báo cáo thường niên năm 2019 (Ngày 07/04/2020)  >> Xem tại đây
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 (Ngày 05/03/2020)  >> Xem tại đây
♦ Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền (Ngày 03/05/2019)  >> Xem tại đây
 Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2019 và Biên bản họp ĐHCĐ thường niên năm 2019 (Ngày 25/04/2019)  >> Xem tại đây 
♦ Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 (Ngày 12/04/2019) >> Xem tại đây 
♦ Thông tin Báo cáo thường niên năm 2018 ngày 04 tháng 04 năm 2019 (Ngày 05/04/2019) >> Xem tại đây   
 Thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cồ đông thường niên năm 2019 (Ngày 06/03/2019) >> Xem tại đây 
♦ Thông tin về việc chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền (Ngày 31/05/2018) >> Xem tại đây 
♦ Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2017 (Ngày 04/05/2018) >> Xem tại đây 
♦ Biên bản, Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 (Ngày 24/04/2018) >> Xem tại đây 
♦ Báo cáo thường niên năm 2017 (Ngày 14/04/2018) >> Xem tại đây 
♦ Nghị quyết về việc triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 (Ngày 14/04/2018) >> Xem tại đây 
♦ Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018  (Ngày 12/03/2018) >> Xem tại đây 
♦ Giấy chứng nhận đăng ký  doanh nghiệp (lần 9) CÔNG TY CỔ PHẦN 715  (Ngày 09/08/2017) >> Xem tại đây 
♦ Quyết định bổ nhiệm TGĐ Công ty cổ phần 715  (Ngày 07/08/2017) >> Xem tại đây 
♦ Nghị quyết bầu chủ tịch HĐQT và Bổ nhiệm TGĐ  Công ty cổ phần 715 nhiệm kỳ 2015-2019  (Ngày 04/08/2017) >> Xem tại đây
♦ Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường năm 2017  Công ty cổ phần 715.  (Ngày 04/08/2017) >> Xem tại đây
♦ Tờ trình  đề xuất  về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần 715.  (Ngày 26/07/2017) >> Xem tại đây
♦ Tờ trình  về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty cổ phần 715.  (Ngày 26/07/2017) >> Xem tại đây
♦ Thông báo triệu tập về việc Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2017  (Ngày 24/07/2017) >> Xem tại đây
♦ Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017  (Ngày 04/07/2017) >> Xem tại đây   
♦ Thông báo về việc Chủ tịch HĐQT nghỉ hưu (Ngày 30/06/2017)>>Xem tại đây 
♦ Quyết định về việc nghỉ hưu của Bà Nguyễn Kiêm Lê (Ngày 30/06/2017)>>Xem tại đây 
♦ Thông báo thay đổi giấy đăng ký kinh doanh lần 8 (Ngày 05/04/2017) >>Xem tại đây
♦ Thông báo chi trả cổ tức năm 2016 (Ngày 05/04/2017) >> Xem tại đây
♦ Danh sách chi trả cổ tức (Ngày 05/04/2017) >> Xem tại đây
♦ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần (Ngày 28/04/2017) >> Xem tại đây
♦ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (Ngày 26/04/2017) >> Xem tại đây
♦ Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017  (ngày 14/04/2017) >> Xem tại đây
♦ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng năm 2017 (Ngày 14/04/2017) >> Xem tại đây
♦ Báo cáo thường niên năm 2017 (Ngày 24/03/2017) >> Xem tại đây
http://www.find-agirlfriend.com
Ngày đăng: 25-02-2016